REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.tiserec.pl  zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest: P.P.H.U. Tiserec Paweł Książek z siedzibą w:  Stąporkowie 26-220; ul. Krasińskiego 14; pow. konecki; woj. świętokrzyskie posiadający numer identyfikacji podatkowej: NIP 658 100 22 15 numer statystyczny: REGON 290550537

Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@tiserec.pl Telefonu: +48 (041) 260 72 08

Pojęcie „Odbiór w sklepie” użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” oznacza miejsce, w którym kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru, dokonania opłaty lub odbioru zamówienia bez kosztów dostawy: Tiserec - Stąporków 26-220; ul. Krasińskiego 14; pow. konecki; woj. świętokrzyskie 


II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.    Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2.    Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.

3.    Złożona oferta wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

4.    Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu po otrzymaniu pełnej ustalonej kwoty.

5.    Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób, koszty dostawy oraz przewidywany  termin realizacji. Wzór dokumentu odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajduje się pod linkiem

6.    Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży.

7.    Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach.

8.    Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

9.    Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail.

10. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

11. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

12. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego.

13. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym mu dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT).


III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

1.    Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego Fototynki Tiserec są cenami brutto i zawierają  podatki – w tym podatek VAT – oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).

2.    Sklep Internetowy Fototynki Tiserec zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty: przelew na rachunek bankowy – kupujący dokonuje przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy właściciela sklepu internetowego firmy PPHU Tiserec Paweł Książek. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego. Inny sposób płatności – za pobraniem, zostaje zakończony z chwilą przekazania środków pieniężnych dostawcy towaru zamówionego w sklepie. Pozostałe płatności – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. i PayPal.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
-  Visa
-  Visa Electron
-  Mastercard
-  MasterCard Electronic
-  Maestro

3.    Płatność gotówką za pobraniem – wybierając tą metodę kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania w wysokości adekwatnej do kosztów rozszerzonych o tę czynność usług kurierskich. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku dostawy realizowanej przez zewnętrzną firmę kurierską maksymalna kwota pobrania wynosi 5.000 zł.

4.    Płatność gotówką – dotyczy zamówień odbieranych za pomocą opcji „Odbiór w sklepie”, gdzie kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru. Adres podany w punkcie I POSTANOWIENIA OGÓLNE

5.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta ,albo Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, albo w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu internetowego.

 


IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

1.       W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów: odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów – Siedziba firmy . Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.

2.       Przesyłka kurierska za pośrednictwem zewnętrznych firm przewozowych. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Termin dostawy przesyłki ustalany jest indywidualnie w oparciu o wielkość zamówienia i czas potrzebny na  jego realizację. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 z wyłączeniem dni przypadających w tym okresie ustawowo wolnych od pracy. W niektórych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnej pory i dnia dostawy towaru za zgodą obu Stron umowy.

3.       Kurier ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar ważący do 30 kg. do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg. dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy.

4.       Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski. Zakup fototynków, powłok mineralnych i szablonów determinuje specjalny rodzaj pakowania i transportu. Fototynki w standardowej wielkości 3mkw wysyłane są na specjalnych paletach. Powłoki mineralne z racji swojej budowy również. Szablony z kolei w opakowaniach o wielkości 120x90 (pudełka) co powoduje nałożenie przez dostawcę dodatkowej opłaty za „gabaryt” Stąd też w sposobie dostawy opcja Kurier szablony, która taką opłatę wlicza.

5.       W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Sporządzony protokół jest jedynym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o zwrot z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

6.       Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.


V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

1.    Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym na produkty gotowe, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do produktów gotowych zaliczamy szablony, towary z kategorii Produkty i narzędzia do aplikacji, oraz powłoki o strukturze deski zarówno elastyczne jak i nieelastyczne wyłącznie białe.

    -  pozostałe produkty: ryfle, fototynki, powłoki malowane, przestrzenne są przygotowywane na zamówienie (przez zamówienie rozumie się złożenie zamówienia na określony wzór kolor, czy strukturę w sklepie.

    - czas realizacji zamówienia na produkty gotowe od 2 do 5 dni roboczych. O dokładnym terminie Sklep poinformuje drogą mailową lub telefonicznie.

    - czas realizacji na produkty „na zamówienie” w wyjątkowych sytuacjach może wynosić do 10 dni roboczych. Każdorazowo klient jest informowany o czasie oczekiwania na realizację.

    - produkty „na zamówienie” są produktami nie podlegającymi ustawie o prawach konsumenta dotyczącej możliwości  odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

    - Klient przed dokonaniem zamówienia właściwego towaru może dokonać zakupu próbki wyrobu danej klasy co zminimalizuje dokonanie niewłaściwego zakupu „na zamówienie”

2.    Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres biuro@tiserec.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu znajdujący w  pkt II p 5 tego regulaminu

4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

7.    W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.

8.    Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj. Stąporków 26-220; ul. Krasińskiego 14; pow. konecki; woj. świętokrzyskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

9.    Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, zawartych w drodze aukcji publicznej, o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

UWAGA !!!

W przypadku zakupu produktu na zamówienie – malowanego, zaleca się składanie kompletnych zamówień za jednym razem, kolejne domówienia mogą różnić się kolorystycznie ze względu na delikatne różnice w bieli poszczególnych partii tynków.

 

VI. REKLAMACJE

1.         Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną.

2.         Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

3.         Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@tiserec.pl

4.         Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.

5.         Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

UWAGA !!!

 

Reklamacje nie obejmują:

1.             Sytuacji w których klient nie zapoznał się z zasadami montażu umieszczonymi na naszej stronie i ich nie zaakceptował.

2.             Montażu niezgodnego z zasadami przedstawionymi w naszym sklepie.

3.             Produkty, które zostały zamontowane z wykorzystaniem innych materiałów niż polecane (systemowe). 

4.             Powłoki malowane przez klienta innymi farbami niż systemowe.

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.            Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

2.            Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.

3.            Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

4.            Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów – mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

5.            Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 


VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.             Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.             Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3.             Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

4.             Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

5.             Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.             Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

7.             Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.

8.             Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej – jako pliki w formacie pdf – na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

9.          Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego. 

10.          Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

11.          Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą.

12.          Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 


IX. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

1.             Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu należytego wykonania umowy sprzedaży. 

2.             Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.             Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji,  oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres.

4.             Kupujący ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.             W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony jako plik w formacie PDF, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

2.             Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące: 

a.             zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

b.             newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,

3.             Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

a.             połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML), adres poczty elektronicznej.

4.             Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt II Regulaminu.

5.             Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6.             Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną: Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.

7.             Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@tiserec.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

8.             Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

9.             Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

10.          Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”.

11.          By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

12.          Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach:

a.             dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego,

b.             w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja),

c.             w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz

d.             w celach marketingowych.

13.          Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

14.          Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-mail, w których potwierdza ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

 

XI INFORMACJE PRODUKTOWE

1.    Sklep internetowy Fototynki Tiserec informuje, że produkty oferowane do zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego zostały sprawdzone, przetestowane i dopuszczone do obrotu w sprzedaży. Posiadają wszystkie wymagane świadectwa i certyfikaty dla tego typu wyrobów. Powłoka tynku o strukturze deski jest powłoką opatentowaną na którą patent posiada wyłącznie Tiserec.

2.    Produkty obejmuje 36mc gwarancja, która dotyczy zastosowania  wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem i sposobem montażu określonym pod linkiem oraz pokazanym na filmach

3.    Powłoki białe malowane innymi farbami lub impregnatami poza systemowymi, również nie podlegają gwarancji

4.    Gwarancja wymieniona w pkt 2 obejmuje produkty wykonane zgodnie z instrukcją i wykorzystaniem produktów systemowych.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.                Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej fototynk.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin a jego archiwalne wersje są utrwalone i dostępne u właściciela sklepu.

2.                W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.                Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4.                Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

5.                Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnej.

6.                Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.             kliknij tu – Przykładowe sposoby instalacji